Detta är Toujeo®
(insulin glargin 300E/ml)

Den här informationen vänder sig till dig som har diabetes typ 1 eller typ 2 och som har förskrivits Toujeo® (insulin glargin 300E/ml) av din läkare. Toujeo är ett receptbelagt läkemedel.

Toujeo är ett basinsulin för behandling av diabetes typ 1 och typ 2. Diabetes mellitus är en sjukdom som innebär att kroppen inte producerar tillräckligt med insulin för att hålla din blodsockernivå under kontroll.

Här hittar du information kring läkemedlets substans, effekt, biverkningar och kan läsa mer om hur en behandling med Toujeo går till.

Ta noga del av informationen i bipacksedeln för Toujeo innan du inleder din behandling.

Ref: www.fass.se

Hur fungerar Toujeo?

Insulin, inklusive insulin glargin, reglerar sockerbalansen i kroppen (glukosmetabolismen). Insulinet sänker blodsockernivåerna genom att stimulera upptaget av glukos (socker) ute i vävnaderna, särskilt i skelettmuskulatur och fettväv, samt genom att hämma produktionen av glukos i levern.

Toujeo innehåller ett insulin som heter ”insulin glargin”. Detta är ett modifierat insulin, mycket likt humaninsulin och har en låg löslighet vid neutralt pH. Efter injektion neutraliseras den sura lösningen, vilket leder till bildning av en fällning från vilken små mängder insulin glargin frigörs kontinuerligt. Detta medför att Toujeo sänker ditt blodsocker stadigt under en längre tidsperiod. 

Biverkningar:

Liksom alla läkemedel kan Toujeo orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. 

Den vanligaste biverkningen (påverkar 1–10 av 100 patienter) vid behandling med Toujeo är hypoglykemier. Dessa kan uppkomma om insulindosen överskrider behovet.

Var uppmärksam på eventuella biverkningar och prata med din läkare om du upplever något som du tror är onormalt, samt observera att även andra läkemedel kan orsaka dessa biverkningar.

Detaljerad information om effekt och biverkningar finns på www.fass.se.

Ref: www.fass.se

Vem lämpar sig för Toujeo

Toujeo kan användas av personer med typ 1-diabetes eller personer med typ 2-diabetes som behöver insulinbehandling.

Vid typ 1-diabetes ska Toujeo kombineras med ett kort-/snabbverkande insulin för att kompensera för insulinbehovet vid måltider.

Hos patienter med typ 2-diabetes mellitus kan Toujeo även ges tillsammans med andra läkemedel mot hyperglykemi.

Ref: www.fass.se

Hur ska jag ta Toujeo?

Toujeo ska administreras en gång dagligen och kan ges när som helst under dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. 

Dosregimen (dos och tidpunkt) ska anpassas individuellt.

Vid behov kan Toujeo injiceras upp till 3 timmar före eller efter den tidpunkt, vid vilken du brukar injicera det. Om du glömmer bort att ta en dos bör du kontrollera ditt blodsocker och därefter återgå till ditt vanliga doseringsschema med dosering en gång dagligen. Du ska inte injicera dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.

Ref: www.fass.se

Viktigt att tänka på

Vid intag av för stor dos:

Om du har injicerat för mycket av detta läkemedel, kan blodsockernivån bli för låg. Kontrollera ditt blodsocker och ät mer mat för att förhindra att blodsockret blir för lågt. Om ditt blodsocker blir lågt, kontakta läkare, närmaste akutmottagning eller sjukhus.

Vid utebliven eller bortglömd dos:

Vid behov kan Toujeo injiceras upp till 3 timmar före eller efter den tidpunkt, vid vilken du brukar injicera det . Om du  glömmer bort att ta en dos bör du kontrollera ditt blodsocker och därefter återgå till ditt vanliga doseringsschema med dosering en gång dagligen. Du ska inte injicera dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Vid behandling med andra läkemedel:

Vissa läkemedel kan ändra blodsockernivån. Det kan betyda att din insulindos måste ändras. Innan du tar ett läkemedel, rådfråga läkare om det kan påverka din blodsockernivå och vad du i så fall ska göra. Du måste också vara försiktig när du slutar ta ett läkemedel.

Din blodsockernivå kan sjunka (hypoglykemi) om du tar:

 • Andra läkemedel för diabetesbehandling.
 • Disopyramid - vid vissa hjärtåkommor.
 • Fluoxetin - vid depression.
 • Sulfonamidantibiotika.
 • Fibrater - för att sänka höga halter av blodfetter.
 • MAO-hämmare - vid depression.
 • ACE-hämmare - vid hjärtåkommor eller högt blodtryck.
 • Smärtstillande och febernedsättande läkemedel såsom pentoxifyllin, propoxifen och salicylater (t.ex. acetylsalicylsyra).
 • Pentamidin – vid vissa infektioner orsakade av parasiter. Detta kan förorsaka för lågt blodsocker, vilket ibland följs av för högt blodsocker.

 

Din blodsockernivå kan höjas (hyperglykemi) om du tar:

 • Kortikosteroider t.ex. kortison - vid inflammationer.
 • Danazol – vid endometrios.
 • Diazoxid – vid högt blodtryck.
 • Proteashämmare - vid HIV.
 • Diuretika - vid högt blodtryck eller om du samlat på dig vätska.
 • Glukagon – vid mycket lågt blodsocker.
 • Isoniazid - vid tuberkulos.
 • Somatropin - ett tillväxthormon.
 • Sköldkörtelhormoner - vid sköldkörtelsjukdomar.
 • Östrogener och progestogener – t.ex. p-piller som används för födelsekontroll.
 • Klozapin, olanzapin och fentiazinderivat - vid psykiska sjukdomar.
 • Sympatomimetika t.ex. adrenalin (epinefrin), salbutamol och terbutalin - vid astma.

 

Blodsockernivåerna kan ibland öka och ibland minska om du tar:

 • Betablockerare eller klonidin - vid högt blodtryck.
 • Litiumsalter - vid psykiska sjukdomar. Under påverkan av sympatikolytiska läkemedel såsom betablockerare, klonidin, guanetidin och reserpin kan dessutom tecknen på adrenerg motreglering försvagas eller utebli.

 

Avbryt inte behandlingen utan att först kontakta läkare.